1. กระบวนการวิจัย (Research)

การวิจัยเป็นกระบวนการแรกสุดของการทำ SEO โดยส่วนใหญ่แล้วจะประกอบไปด้วย การกระทำหลายๆรูปแบบของงานวิจัย รวมไปถึง Business Research ในส่วนของ Business Development, วิเคราะห์การทำอันดับคู่แข่ง และเว็บของคู่แข่ง รวมไปถึง กระบวนการเช็คค่าคุณสมบัติเบื้องต้นของเว็บไซต์ ณ ตอนนี้ และรวมไปถึงการทำ Keyword Research

Business Research - Business Development

Competitor Analysis - วิเคราะห์คู่แข่ง

Current Assessment - เช็คสถานะภาพปัจจุบัน

Keyword Research - วิเคราะห์ คำค้นหา

Output ของการวิจัย

2. การวางแผน และการวางกลยุทธ์ (Planning & Strategy)

การวางแผน และ กลยุทธ์ทาง SEO เป็นคำตอบของหลักการพื้นฐานจากคำถามที่มาจาก ผลลัพธ์ของการวิจัย เราจำเป็นจะต้องสร้างกลยุทธ์ออกมาหลายๆกลวิธีด้วยกันในขั้นตอนนี้ รวมไปถึงการควบคุมเนื้อหา จัดสร้างเนื้อหา ที่เหมาะสมกับงาน SEO รวมไปถึงกระบวนการสร้าง Backlink ที่ถูกวิธี, Social media และ SEM รวมไปถึง กลยุทธ์ทางเทคนิค (Technical SEO) ที่จะกลายมาเป็นแผนการทำ SEO

Content Strategy - กลยุทธ์การทำเนื้อหา

Link Building Strategy - กลยุทธ์การทำ Backlink

Social Media Strategy - กลยุทธ์การทำ โซเชี่ยล มีเดีย

Search Engine Targeting Strategy - กลยุทธ์การวางเป้าหมายทาง เสริชเอนจิน

SEM Strategy - กลยุทธ์การทำ PPC หรือ SEM

Technical Strategy - กลยุทธ์ทางเทคนิค

Output การวางแผน

3. การดำเนินการ (Implementation)

หลังจากที่ได้ทำการวางแผนทางด้าน SEO แล้วนั้น การดำเนินการตามแผนที่วางไว้จะเริ่มขึ้นได้ ขั้นตอนการดำเนินงาน SEO เป็นจุดเริ่มต้นของการรวมเอาการวิจัยและการวางแผนเข้ามาให้เกิดผลลัพธ์ ในขั้นตอนนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่การทำงานในเชิงภายใน และการดำเนินการในเชิงภายนอก

การดำเนินการในเชิงภายใน (Internal Optimization)

การดำเนินการในเชิงภายนอก (External Optimization)

Output ของการดำเนินการ

4. ติดตามผลงาน และ วัดค่า (Monitoring)

การติดตามและวัดผล เราจำเป็นต้องดำเนินการวัดผลในส่วนต่างๆที่สำคัญหลายๆอย่าง รวมไปถึงการเข้ามาจับค่าเว็บของคุณจาก Web Spider, เว็บที่ Link เชื่อมโยงเข้ามาหาเว็บของคุณ (Site Referral), การทำอับดับบนผล Google Search, traffic ที่เข้าชมเว็บ, การได้มาของ Conversion ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้สำคัญถึงความสำเร็จ รวมไปถึงการโจมตีของพวก Hacker และอื่นๆอีกมากมาย โดยกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ จะเกี่ยวโยงกับการวิเคราะห์ที่อยู่ในบันทึกบน Server (Server LOG) โดยที่เราจะต้องใช้เครื่องมือในการตรวจจับ (Monitoring tool)

5. การตรวจสอบ เก็บผลสัมฤทธิ์ (Assessment)

6. การรักษาสภาพให้ดำรงอยู่ (Maintenance)

กระบวนการทำงาน SEO (Search Engine Optimization) จะแตกออกเป็นกระบวนการย่อยๆได้ 6 ขั้นตอนหลัก โดยรวมในส่วนเหล่านี้
1. กระบวนการวิจัย
2. กระบวนการวางแผน และการวางกลยุทธ์
3. กระบวนการดำเนินการ
4. การบวนการติดตามผลงาน และ วัดค่า
5. กระบวนการตรวจสอบ เก็บผลสัมฤทธิ์
6. กระบวนการรักษาสภาพให้ดำรงอยู่