>

วิเคราะห์ ผลลัพธ์ พฤติกรรม การเสพย์ เนื้อหา พร้อม DATA Analysis

หลักการจากทดลอง แรก ที่ได้ร่วมกับ DIKW ทำการ วิจัย เล็กๆ แนว Hackathon ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา สิ่งที่เราค้นพบ จากการวิจัย และใช้เครื่องมือ Web Traffic and user behavior analysis & performance impacts ของทาง DIKW ทำการจับวัดพฤติกรรม ของผู้ใช้งาน ระดับ Engagement และได้ จับวัดพฤติกรรม…