วิเคราะห์ ผลลัพธ์ พฤติกรรม การเสพย์ เนื้อหา พร้อม DATA Analysis

August 5, 2017 Search Monopoly 0

หลักการจากทดลอง แรก ที่ได้ร่วมกับ DIKW ทำการ วิจัย เล็กๆ แนว Hackathon ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา สิ่งที่เราค้นพบ จากการวิจัย และใช้เครื่องมือ Web Traffic and user behavior analysis & performance impacts ของทาง DIKW ทำการจับวัดพฤติกรรม ของผู้ใช้งาน ระดับ Engagement และได้ จับวัดพฤติกรรม ของ user กลุ่มที่ไม่ engagement เราได้ พบว่า บทความ ที่เราสร้าง บริบท (Context) โดยมีเป้ามายของ Expected outcomes อยู่ในระดับ การใช้งานที่ดี นั้น อยู่ในช่วง 75 วินาที – [อ่านต่อ]