Example Dashboard

ตัวอย่าง Dashboard บริการ จาก Google Analytics tool ด้วยการประยุกต์ใช้ Automation Process
ทำการบริหารงาน การตลาดออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รู้อย่างแน่ชัดถึงผลงานของการดำเนินงาน และ ประสิทธิภาพงานออนไลน์อย่างเป็นรูปธรรม


ตัวอย่างที่ 1 กราฟแสดง ผู้เข้าใช้งาน ประยุกต์จาก Google Analytics Tool

การนำข้อมูลจาก Google Analytics ดึงเข้ามาในระบบ Analyse แล้วออกมาเป็น กราฟ (Visualization) ทำให้การวิเคราะห์ ข้อมูล ประสิทธิภาพของเว็บไซต์ ทำได้ง่ายยิ่งขึ้น สะดวกรวดเร็ว และเจ้าของเว็บ เจ้าของธุรกิจ หรือผู้บริหาร สามารถวัดผลที่จับต้องได้ เนื่องจาก เรามักจัดจ้างให้ เอเย่น หรือ ผู้รับดูแลทางการตลาดของเรา เข้ามาโปรโมตเว็บ แต่ส่วนใหญ่ จะวัดเชิงปริมาณ ซึ่งไม่ได้วัดเชิงคุณภาพ ทำให้ท่านเจ้าของกิจการ ไม่ทราบว่า แท้จริงแล้ว เว็บไซต์ของตนเอง กำลังพัง และ เสื่อมสภาพ
หรือ แม้แต่ ไม่เคยมีการพัฒนาเชิงคุณภาพเว็บให้มีศักยภาพทางการแข่งขันได้อย่างจริงจังเลยก็ตามแต่

กราฟของผู้เข้าชม วัดเป็นรายสัปดาห์

ขอรับการใช้งาน
Summary
product image
Aggregate Rating
5 based on 5 votes
Brand Name
Online Sale Performance Dashboard - Google Analytics
Product Name
Dashboard บริการ จาก Google Analytics tool
Price
THB 3600
Product Availability
Available in Stock