>

3) แนวทาง และ Connections ทางธุรกิจ

คัดสรร กลุ่มเจ้าของธุรกิจ ที่มีความจริงจัง และ เรียนรู้ในเรื่องของ Technology ที่จะนำมาประยุกต์ ให้เกิดผลลัพธ์จริง และจับต้องได้
คัดสรร เจ้าของธุรกิจ ที่มีประสบการณ์ เคยผ่านการใช้ นวตกรรมใหม่ๆ โดย Tool เหล่านั้นได้ตอบโจทย์ทางธุรกิจมาแล้ว และผม ยิ่งมีความยินดีมาต่อยอด ทางธุรกิจ และ การเรียนรู้เพิ่มเติม
คัดสรร เจ้าของธุรกิจ ที่ให้คุณค่า และ มูลค่า กับคำว่า “Information” และ “Knowledge” ที่มาจากการวัดค่าได้จริง
คัดสรร เจ้าของธุรกิจ ที่ ดำเนินธุรกิจ ตามหลักเหตุและผล (Logics & Realistics) มากกว่าใช้ อารมณ์ หรือ การทึกทักตาม อารมณ์ (Intuitions & Six sense)
ผลลัพธ์ ต้องถูก prove และ วัดค่าได้ ในเชิงสถิติ
เข้าใจความหมายของเรื่อง Projections / การขยายกิจการ แบบ Scale
เข้าใจเรื่อง การนำ DATA มาคัดกรอง และ กลับมาทำ Knowledge หรือ Learn เพื่อ เอามา Iterations ต่อเรื่อยๆ เพื่อให้เกิดการเติบโตแบบ Scale

ต้องการ เจ้าของกิจการ หัวสมัยใหม่ ที่เปิดรับกับ โลก IT และมีใจประสงค์ จะนำความรู้เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ให้เป็นรูปธรรม